Kipparinmäki

Kipparinkatu

E4014

C
pysäkkisivu ladattu
147N
Kivenlahti
02:01
146N
Saunalahti
02:12
147N
Kivenlahti
02:32
146N
Saunalahti
02:42
125
Tapiola (M)
05:43
542
Jorvi via Espoon keskus
05:46
125
Tapiola (M)
06:13
542
Jorvi via Espoon keskus
06:19
146
Kivenlahti
06:22
125
Tapiola (M)
06:43
542
Jorvi via Espoon keskus
06:49
543
Kivenlahti
07:01
146
Kivenlahti
07:02
125
Saapuu / Päätepysäkki
07:04
124K
Saunalahti via Kivenlahti
07:11
125
Tapiola (M)
07:13
542
Jorvi via Espoon keskus
07:20
543
Kivenlahti
07:31
146
Kivenlahti
07:32
125
Saapuu / Päätepysäkki
07:34
124
Tillinmäki via Kivenlahti
07:41
125
Tapiola (M)
07:43
542
Jorvi via Espoon keskus
07:50
543
Kivenlahti
08:01
124K
Saunalahti via Kivenlahti
08:01
146
Kivenlahti
08:02
125
Saapuu / Päätepysäkki
08:04
125
Tapiola (M)
08:13
542
Jorvi via Espoon keskus
08:20
125
Saapuu / Päätepysäkki
08:30
124
Tillinmäki via Kivenlahti
08:31
543
Kivenlahti
08:31
146
Kivenlahti
08:32
125
Tapiola (M)
08:44
542
Jorvi via Espoon keskus
08:50
125
Saapuu / Päätepysäkki
09:00
124K
Saunalahti via Kivenlahti
09:01
543
Kivenlahti
09:02
146
Kivenlahti
09:02
125
Tapiola (M)
09:13
542
Jorvi via Espoon keskus
09:19
125
Saapuu / Päätepysäkki
09:30
124
Tillinmäki via Kivenlahti
09:31
543
Kivenlahti
09:32
146
Kivenlahti
09:32
125
Tapiola (M)
09:43
542
Jorvi via Espoon keskus
09:54
125
Saapuu / Päätepysäkki
10:00
124K
Saunalahti via Kivenlahti
10:02
146
Kivenlahti
10:02
543
Kivenlahti
10:03
125
Tapiola (M)
10:12
542
Jorvi via Espoon keskus
10:24
125
Saapuu / Päätepysäkki
10:30
124
Tillinmäki via Kivenlahti
10:33
146
Kivenlahti
10:33
543
Kivenlahti
10:35
125
Tapiola (M)
10:42
542
Jorvi via Espoon keskus
10:54
125
Saapuu / Päätepysäkki
11:01
124K
Saunalahti via Kivenlahti
11:04
146
Kivenlahti
11:04
543
Kivenlahti
11:06
125
Tapiola (M)
11:11
542
Jorvi via Espoon keskus
11:24
125
Saapuu / Päätepysäkki
11:32
124
Tillinmäki via Kivenlahti
11:34
146
Kivenlahti
11:34
543
Kivenlahti
11:38
125
Tapiola (M)
11:40
542
Jorvi via Espoon keskus
11:54
125
Saapuu / Päätepysäkki
12:03
146
Kivenlahti
12:04
124K
Saunalahti via Kivenlahti
12:06
543
Kivenlahti
12:08
125
Tapiola (M)
12:10
542
Jorvi via Espoon keskus
12:25
125
Saapuu / Päätepysäkki
12:33
146
Kivenlahti
12:34
124
Tillinmäki via Kivenlahti
12:36
543
Kivenlahti
12:38
125
Tapiola (M)
12:40
542
Jorvi via Espoon keskus
12:55
125
Saapuu / Päätepysäkki
13:03
146
Kivenlahti
13:03
124K
Saunalahti via Kivenlahti
13:06
543
Kivenlahti
13:08
125
Tapiola (M)
13:10
542
Jorvi via Espoon keskus
13:25
146
Kivenlahti
13:33
125
Saapuu / Päätepysäkki
13:35
124
Tillinmäki via Kivenlahti
13:36
543
Kivenlahti
13:38
125
Tapiola (M)
13:40