Stop

Zone
Nihtisillanportti

E1319

Nihtisilta

LeavesRouteDestination

Now212Kauniala via Kauniainen as.

4 min548Jupperi via Kauniainen

5 min114Leppävaara via Kilo

6 min532Leppävaara

13:06533Järvenperä via Kauniainen

13:08548Jupperi via Kauniainen

13:08543Leppävaara

13:09114Leppävaara via Kilo

13:13532Leppävaara

13:20533Järvenperä via Kauniainen

13:22548Jupperi via Kauniainen

13:25114Leppävaara via Kilo

13:29532Leppävaara

13:35533Järvenperä via Kauniainen

13:37548Jupperi via Kauniainen

13:37543Leppävaara

13:40114Leppävaara via Kilo

13:44532Leppävaara

13:50533Järvenperä via Kauniainen

13:50212Kauniala via Kauniainen as.

13:52548Jupperi via Kauniainen

13:55114Leppävaara via Kilo

13:59532Leppävaara

14:05533Järvenperä via Kauniainen

14:06543Leppävaara

14:07548Jupperi via Kauniainen

14:10114Leppävaara via Kilo

14:14532Leppävaara

14:20212Kauniala via Kauniainen as.

14:21533Järvenperä via Kauniainen

14:22548Jupperi via Kauniainen

14:25114Leppävaara via Kilo

14:29532Leppävaara

14:36533Järvenperä via Kauniainen

14:36543Leppävaara

14:37114Leppävaara via Kilo

14:38548Jupperi via Kauniainen

14:44532Leppävaara

14:51114Leppävaara via Kilo

14:51212Kauniala via Kauniainen as.

14:52533Järvenperä via Kauniainen

14:53548Jupperi via Kauniainen

14:56543Leppävaara

14:59532Leppävaara

15:06114Leppävaara via Kilo

15:07533Järvenperä via Kauniainen

15:08548Jupperi via Kauniainen

15:14532Leppävaara

15:20212Kauniala via Kauniainen as.

15:21114Leppävaara via Kilo

15:22533Järvenperä via Kauniainen

15:23548Jupperi via Kauniainen

15:26543Leppävaara

15:30532Leppävaara

15:36114Leppävaara via Kilo

15:38533Järvenperä via Kauniainen

15:38548Jupperi via Kauniainen

15:45532Leppävaara

15:46114Leppävaara via Kilo

15:49212Kauniala via Kauniainen as.

15:53533Järvenperä via Kauniainen

15:53548Jupperi via Kauniainen

15:56543Leppävaara

15:57114Leppävaara via Kilo

16:00532Leppävaara

16:06548Jupperi via Kauniainen

16:07114Leppävaara via Kilo

16:08533Järvenperä via Kauniainen

16:16532Leppävaara

16:17548Jupperi via Kauniainen

16:17114Leppävaara via Kilo

16:19212Kauniala via Kauniainen as.

16:23533Järvenperä via Kauniainen

16:26543Leppävaara

16:27548Jupperi via Kauniainen

16:27114Leppävaara via Kilo

16:31532Leppävaara

16:37533Järvenperä via Kauniainen

16:37548Jupperi via Kauniainen

16:37114Leppävaara via Kilo

16:46548Jupperi via Kauniainen

16:46114Leppävaara via Kilo

16:46532Leppävaara

16:49212Kauniala via Kauniainen as.

16:52533Järvenperä via Kauniainen

16:56548Jupperi via Kauniainen

16:56114Leppävaara via Kilo

16:56543Leppävaara

17:01532Leppävaara

17:06548Jupperi via Kauniainen

17:06114Leppävaara via Kilo

17:07533Järvenperä via Kauniainen

17:15532Leppävaara

17:16548Jupperi via Kauniainen

17:16114Leppävaara via Kilo

17:17212Kauniala via Kauniainen as.

17:22533Järvenperä via Kauniainen

17:25548Jupperi via Kauniainen

17:26114Leppävaara via Kilo

17:27543Leppävaara